A wà ńbẹ̀

Èmi sí ẹ (you cant match me)

Lókè Lókè (up up)

Màá jaiyé orí mii (Im going to have fun)

Pàdé mi ní sàlé (Get down with me)

Ka jọ jẹ Abula (lets eat abula together) II

Puff Puff

Dodo

For souvenir

Moi-Moi preparation (okan)

Moi-Moi preparation (meta)

MC Ma pa mi na

MC

Gbegiri

Amala dey

Bẹrẹmọle

Àbùlà

Ẹ fun mi ni ọfada meji (Give me 2 Ofada)

Elere (they have come to play music)

Melo lo wa n bẹ (how much rice)

Iya ẹlẹba

How many for gizdo

E don almost ready?

Musiki

Dance, Dance, Dance

How Many Crates You Want

Agbamọlẹ

Eze’s Fashion Store